Киевский клуб любителей астрономии "Астрополис"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
21 Травня 2022, 18:05:35

Увійти

google


Автор Тема: СТАТУТ 2009_2013  (Прочитано 13225 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

S.Fire

 • Клуб Астрополис, Администратор
 • Offline Offline
 • Повідомлень: 10893
 • Подяк: 2781
 • Павел Пресняков
СТАТУТ 2009_2013
« : 28 Липня 2006, 12:08:53 »
. - .

І. Загальні положення

1.1.Громадська організація ."Астрономічний клуб „Астрополіс"" (далі Організація) є добровільною, неприбутковою, незалежною і позапартійною організацією, що здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, добровільності та самоврядування. Організація   у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством та цим Статутом;
1.2.Організація, на добровільних засадах, об'єднує громадян, які визнають вимоги цього Статуту, незалежно від їх соціального становища, віросповідання, національності та політичних поглядів;
1.3.Діяльність Організації розповсюджується на територію міста Київ.
1.4.Юридична адреса Організації - 03110, м. Київ-110, вул. Клінічна, 20, кв. 3.
1.5.Організація утворюється і діє з місцевим статусом.
1.6.Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Має самостійний фінансовий баланс, розрахункові рахунки в банках України, печатку і штамп з офіційною назвою "Астрономічний клуб „Астрополіс"".
1.7.У своїй діяльності Організація співпрацює з державними органами, профспілковими, громадськими, благодійними та іншими установами та організаціями, у тому числі і з міжнародними. Організація може бути членом інших вітчизняних та зарубіжних організацій, таких що мають спільні цілі та завдання, або відкривати в них свої представництва.
1.8.Після реєстрації Організації, у порядку передбаченому чинним законодавством України, держава забезпечує додержання її прав і законних інтересів.
II. Цілі і завдання

2.1.Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних, творчих, наукових та інших спільних інтересів своїх членів, що ґрунтуються на сприянні розвитку аматорського астрономічного руху, залучення аматорів до пропаганди астрономічних знань і досягнень у галузі астрономії.
2.2.У відповідності з зазначеною метою Організація діє у таких напрямках:
-   сприяє участі аматорів астрономії в проведенні астрономічних спостережень, у тому числі і таких, що мають наукову цінність - пошуки та спостереження комет, метеорів, болідів, змінних зір, спостереження покриття зір і планет Місяцем, сонячної активності, явищ у системах супутників планет, сонячних та місячних затемнень, тощо;
-   допомагає аматорам астрономії у справі розвитку аматорського астрономічного приладобудування.
-   співпрацює з науковими, громадськими та іншими організаціями, ЗМІ, видавництвами;
-   інформаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян, цілі яких східні з цілями Організації, надає допомогу в їх створенні;
-   здійснює інші завдання, що пов'язані з метою діяльності Організації та не протирічать чинному законодавству України.
Для цього Організація забезпечує поширення інформації про цікаві астрономічні явища, готує і розсилає необхідні інструкції, споряджає експедиції, консультує аматорів, організує наради та конференції аматорів астрономії, влаштовує виставки, платні та безкоштовні публічні заходи, видає праці членів Організації у вигляді окремих і періодичних видань, влаштовує тимчасові та постійні обсерваторії.
III. Членство в Організації

3.1.Членство в організації індивідуальне, почесне та колективне. Індивідуальними членами організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років та які займаються астрономічними дослідженнями або цікавляться астрономією та космонавтикою, почесними членами - особи, які мають видатні заслуги в галузі астрономічної науки, колективними членами - колективи підприємств, установ, організацій, що визнають Статут Організації, сприяють досягненню мети та реалізації статутних завдань Організації, мають спільні інтереси в галузі астрономії або суміжних з нею наук, а також різноманітні астрономічні установи, науково-дослідницькі інститути, планетарії, палаци дітей та юнацтва та центри науково-технічної творчості молоді, різноманітні виробничі та інші структури, які бажають сприяти розвитку та популяризації астрономії в Україні.
3.2.Прийняття у члени Організації здійснюється за рішенням Правління Організації на підставі письмової заяви індивідуального члена, або рішення керівного органу колективного члена;
3.3.Член Організації може бути виключений з Організації, якщо він не бере участі в її діяльності, не виконує обов'язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану. Рішення про виключення приймається правлінням.
3.4.Член Організації, який не сплатив членських внесків за пів року, вважається особою, що добровільно позбавила себе цього звання. Така особа може знову бути зарахована до складу членів Організації, без подачі заяви, за умови сплати членських внесків за поточний рік. При цьому вона звільняється від сплати вступного внеску.
3.5.Прийняття у почесні члени Організації здійснюється за рішенням Правління Організації на підставі пропозиції не менше ніж від 10 членів клубу, що до особи, яка зробила значний внесок в розвиток Організації, але не має можливості регулярно брати участь у діяльності Організації.
3.6. Колективні та почесні члени самостійно визначають розміри та форми своєї матеріальної допомоги Організації.
3.7.Членство в Організації припиняється шляхом добровільного виходу з Організації:
-   для індивідуальних членів - з моменту подачі письмової заяви до Правління;
-   для колективних членів - через шість місяців після подачі письмової заяви до Правління Організації;
-   для почесних членів -  з припиненням діяльності Організації.
IV. Права та обов'язки членів Організації

   4.1. Члени Організації мають право:
-   обирати і бути обраними до складу керівних органів Організації;
-   брати участь у заходах, що проводяться Організацією або за участю Організації;
-   отримувати інформацію про діяльність Організації, хід виконання програм наукових досліджень та експедицій;
-   одержувати безкоштовні консультації, інструктивно-методичні вказівки;
-   користуватись на пільгових умовах та у встановленому порядку майном Організації;
-   вийти з членів Організації у будь-який час;

4.2. Члени Організації зобов'язані:
-   дотримуватись вимог Статуту Організації, виконувати рішення керівних органів Організації;
-   сплачувати членські внески;
-   своїми діями не завдавати шкоди репутації Організації;
-   брати активну участь у діяльності Організації;
-   сприяти залученню до Організації нових членів.
V. Керівні органи Організації

5.1.Вищим органом управління Організації є Загальні збори членів (далі Загальні збори), які скликаються Правлінням не менше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу 1/3 членів Організації, на вимогу Ревізійної комісії або Правління;
5.2.Загальні збори Організації:
-   накреслюють головні напрямки діяльності Організації, визначають перспективи її розвитку;
-   затверджують статут Організації та вносять до нього зміни і доповнення;
-   заслуховують звіти Правління, Голови Правління, Ревізійної комісії обирають та відкликають членів Правління, членів Ревізійної комісії;
-   затверджують бюджет Організації;
-   визначають розмір та порядок сплати вступних та членських внесків для індивідуальних членів;
-   реалізують право власності на майно і кошти Організації;
-   приймають рішення про припинення діяльності Організації.
5.3.Загальні збори вважаються правомочними приймати рішення за умови участі в їх роботі 1/2 членів Організації. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах. Зміни і доповнення до Статуту приймаються простою більшістю голосів членів Організації, що присутні на Загальних зборах.
5.4.Керівним органом, що діє в період між Загальними зборами, є Правління Організації на чолі із Головою Правління. Правління збирається на свої засідання не рідше одного разу на пів року і є правомочним приймати рішення при наявності не менше 1/2 його складу. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх.
5.5.Правління обирається Загальними зборами у кількості п'яти осіб терміном на 2 роки. Правління:
-   організовує виконання рішень загальних зборів;
-   займається плануванням загальних на¬прямків роботи Організації;
-   керує діяльністю Організації у період між зборами, займається розробкою і деталізацією конкретних заходів;
-   робить висновки і дає рекомендації з усіх питань діяльності Організації в межах своєї компетенції;
-   вирішує фінансові пи¬тання діяльності Організації, складає і затверджує кошторис видатків;
-   розглядає інші питання поточної діяльності Організації, винесені на його розгляд, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів;
-   звітує перед Загальними зборами про свою діяльність;
-   здійснює господарське управління майном та коштами Організації;
5.6.Для поточного керівництва справами Організації Правління із свого складу один раз на 2 роки обирає Голову Правління, який керує поточною діяльністю Організації. Голова:
-   без доручення діє від імені Організації;
-   представляє її інтереси у відносинах із фізичними і юридичними особами;
-   звітує про проведену роботу перед Правлінням;
-   безпосередньо організовує поточну діяльність спрямовану на виконання рішень Загальних зборів та Правління;
-   має право підпису, як перша особа;
-   організовує роботу Правління, скликає його чергові та позачергові засідання;
-   підписує рішення, що прийняті Правлінням;
-   відкриває рахунки в банківських установах;
-   приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Організації;
-   у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, які обов'язкові для виконання всіма членами Організації;
-   здійснює оперативне керівництво майном та коштами Організації;
-   виконує інші функції, що покладені на нього згідно цього Статуту та чинного законодавства.
5.7.З метою перевірки статутної діяльності Організації створюється Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами у кількості 3 осіб строком на 2 роки.
5.8.Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Організації.
5.9.Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів (аудиторів) з дозволу Правління.
5.10.До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інших питань, що пов'язані з контролем статутної діяльності Організації.
5.11.З цією метою Ревізійна комісія:
-   здійснює контроль статутної діяльності Організації;
-   здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Правління;
-   вимагає від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
-   розглядає скарги, листи, звернення і пропозиції членів стосовно діяльності Організації та її керівних органів;
-   направляє результати перевірок Загальним зборам.
5.12.Член Ревізійної комісії не може бути членом Правління.
5.13.Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.
VI. Майно та кошти Організації

6.1. У власності Організації можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, що необхідне для здійснення її статутної діяльності, що придбане на законних підставах.
6.2. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, що є її власністю, будь які угоди, що не суперечать чинному законодавству України.
6.3. Майно та кошти Організації утворюються за рахунок:
-   вступних та членських внесків;
-   майна та коштів переданих засновниками, членами або державою;
-   майна придбаного за рахунок власних коштів;
-   інших дозволених законом надходжень.
6.4.Внески до Організації можуть здійснюватися у грошовій формі, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Організації відповідних коштів, майна, надання послуг, тощо.
6.5.За рахунок коштів Організація може здійснювати: фінансування конференцій, семінарів, що сприяють реалізації статутних завдань, оплачувати працю штатних співробітників, утримувати приміщення, купувати та утримувати обладнання, яке необхідно для виконання статутних завдань та інших заходів, що сприяють або направлені на реалізацію статутних цілей і завдань Організації.
VII. Облік та звітність

7.1.Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.
VIII. Порядок припинення діяльності Організації та вирішення майнових питань, пов'язаного з її ліквідацією

8.1.Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.
8.2.Реорганізація Організації здійснюється за рішенням загальних зборів, якщо за це проголосували 2/3 членів Організації. У випадку реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Організації переходить до правонаступників.
8.3.Ліквідація Організації здійснюється за рішенням суду або за рішенням Загальних зборів.
8.4.У разі ліквідації Організації, органом, який прийняв рішення про ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, вживає заходів до сплати боргів Організації, складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження органу її призначившему.
8.5.Кошти і майно Організації у разі ліквідації не можуть перерозподілятись між членами Організації і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

IX. Зміни та доповнення до Статуту

9.1.Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами Організації.
9.2.Про зміни та доповнення, що сталися, Організація у п'ятиденний термін повідомляє реєструючий орган.
Записаний
Мой сайт
Мой фотоальбом
Помогу с оборудованием для видео-наблюдения метеоров.

Грин

 • Offline Offline
 • Повідомлень: 3381
 • Подяк: 0
 • Забанений!
 • Ньютон 245; МСТ180; SW 80ED; SM40; 350Da. и пр..
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #1 : 28 Липня 2006, 13:12:18 »
. - .

Всё класс, единственно непонятно, зачем ограничили деятельность организации Киевом. Наверное, были на то причины...
А если нет, то со временем может и всеукраинским Клубом станем.:)
 Лиха беда - начало, в добрый путь!:) Всех поздравляю!
Олег.
Записаний
"Там высоко-высоко кто-то разлил молоко
И получилась Млечная дорога..." :)

Chepurny

 • Moderator
 • Offline Offline
 • Повідомлень: 3722
 • Подяк: 1500
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #2 : 28 Липня 2006, 17:35:55 »
. - .

Всё класс, единственно непонятно, зачем ограничили деятельность организации Киевом.

Текст готовился для официальной регистрации; было решено ограничиться городом, чтобы не создавать себе дополнительных проблем при регистрации.
« Останнє редагування: 28 Липня 2006, 17:43:00 від Chepurny »
Записаний

Gloom Demon

 • Offline Offline
 • Повідомлень: 2035
 • Подяк: 0
 • SW 1021 EQ3-2 Black Diamond. SW Dob 8' Pyrex
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #3 : 08 Травня 2007, 10:59:53 »
. - .

Простите за нескромный вопрос, а членские взносы это сколько? И есть ли для членов клуба скидки у продавцов телескопов?
Записаний
Знание рождает скорбь

S.Fire

 • Клуб Астрополис, Администратор
 • Offline Offline
 • Повідомлень: 10893
 • Подяк: 2781
 • Павел Пресняков
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #4 : 08 Травня 2007, 12:16:51 »
. - .

Записаний
Мой сайт
Мой фотоальбом
Помогу с оборудованием для видео-наблюдения метеоров.

Gloom Demon

 • Offline Offline
 • Повідомлень: 2035
 • Подяк: 0
 • SW 1021 EQ3-2 Black Diamond. SW Dob 8' Pyrex
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #5 : 08 Травня 2007, 14:27:57 »
. - .

S.Fire Я с той ссылки сюда и попал - там такого нет....
Записаний
Знание рождает скорбь

S.Fire

 • Клуб Астрополис, Администратор
 • Offline Offline
 • Повідомлень: 10893
 • Подяк: 2781
 • Павел Пресняков
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #6 : 08 Травня 2007, 14:38:48 »
. - .

Взносы от 10 грн в квартал. Лучше обсудите этот вопрос с автором объявления в личной переписке.
Записаний
Мой сайт
Мой фотоальбом
Помогу с оборудованием для видео-наблюдения метеоров.

Gloom Demon

 • Offline Offline
 • Повідомлень: 2035
 • Подяк: 0
 • SW 1021 EQ3-2 Black Diamond. SW Dob 8' Pyrex
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #7 : 08 Травня 2007, 15:30:28 »
. - .

S.Fire Спасибо :-)
Записаний
Знание рождает скорбь

Chepurny

 • Moderator
 • Offline Offline
 • Повідомлень: 3722
 • Подяк: 1500
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #8 : 09 Травня 2007, 12:34:58 »
. - .

To GLOOM DEMON: смотрите в личных сообщениях
Записаний

3ipKa

 • Offline Offline
 • Повідомлень: 26
 • Подяк: 0
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #9 : 10 Липня 2009, 14:29:45 »
. - .

а можно мне тоже получить последние данные о вступлении, взносах и тд и тп  :)
Записаний
SW MAK150 PRO, EQ-5,
Nikon D40x

S.Fire

 • Клуб Астрополис, Администратор
 • Offline Offline
 • Повідомлень: 10893
 • Подяк: 2781
 • Павел Пресняков
Re: СТАТУТ 2009_2013
« Reply #10 : 10 Липня 2009, 15:42:18 »
. - .

http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=22 Вступайте в клуб и все узнаете. :)
Записаний
Мой сайт
Мой фотоальбом
Помогу с оборудованием для видео-наблюдения метеоров.